Навчальна робота

Згідно "Статуту школи" організація навчально-виховного процесу відбувається наступним чином:

1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповід­но до перспективного, річного плану.

       В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

      План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.  Основним документом, що регулює навчально-виховний про­цес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

      Робочий навчальний план навчального закладу  погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом  освіти Хортицької райадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3.  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні пра­цівники  навчального закладу самостійно добирають програ­ми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, ди­дактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття осві­ти на рівні державних стандартів.

4.  Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за очною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення навчального закладу, складання державних атестацій екстерном.

5. Зарахування учнів  до навчального закладу здій­снюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для не­повнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направ­лень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зраз­ка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

Зарахування до класів поглибленого вивчення окремих предметів здійснюється на конкурсній основі з урахуванням здібностей та можливостей дитини.

У разі потреби учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності осо­бової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки Укра­їни зразка.

Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів здійснюється згідно з чинним законодавством. В навчальному закладі встановлюється мережа класів, яка щорічно затверджується  розпорядженням голови Хортицької райадміністрації та рішенням Запорізької міської ради.

6.   У школах першого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

      Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підста­ві заяви батьків (осіб, які їх замінюють).       Визначається такий режим роботи груп продовженого дня: 30 годин на тиждень

7.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що перед­бачений робочим навчальним планом.

      Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань. Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх  предметів. За­кінчується навчальний рік  не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри.

8.  Відволікання учнів від навчальних занять на інші види дія­льності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

9. За погодженням з  відділом освіти Хортицької районної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих — дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допуска­ється за погодженням з відділом освіти Хортицької райадміністрації та Хортицькою державною районною санітарно-епідеміологічною станцією.

11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визнача­ється розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою на­вчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчально­му закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та ін­ші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предме­ту визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у на­вчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досяг­нень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У   першому    класі   дається   словесна   характеристика   знань учнів   у   навчанні, у другому  - оцінювання за 12-ті бальною системою на підставі рішення педагогічної ради школи.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчаль­ний рік та державну підсумкову атестацію.

14.  Результати семестрового, річного, підсумкового оцінюван­ня доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

15.  Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчаль­них закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 05. 02. 2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08. 02. 2001 р. за № 120/5311.

16.  При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закін­чили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту за­гальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсум­кової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів  у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19. 12. 2000 р. за №925/5146.

18.  Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи — табель успішності;

по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу — атестат про повну загальну середню освіту.

19. За успіхи у навчанні для учнів  встановлюють­ся такі форми морального і матеріального заохочення: нагородження Похвальним листом, Похвальною грамотою, свідоцтвом про базову загальну середню освіту з відзнакою, золотою “За особливі успіхи у навчанні” та срібною “За успіхи у навчанні” медалями.