Шкільні служби

В школі функціонують психолого-педагогічна, медична служби, шкільна бібліотека.

Згідно «Положення про психологічну службу системи освіти України» основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та  підвищення  ефективності  педагогічного  процесу, захист  психічного  здоров'я  і соціального благополуччя усіх його учасників: учнів, педагогічних працівників. Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної  допомоги  соціально незахищеним категоріям учнів з  метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу. Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів. Діяльність психологічної служби в системі освіти України забезпечується  практичними психологами, соціальними педагогами. Основні завдання  психологічної  служби:

 • сприянні повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку .

Основними видами діяльності психологічної служби є:

 • діагностика -  сихологічне обстеження учнів, їхніх  груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 • корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою  усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці,  схильності до залежностей та правопорушень, подолання  різних форм девіантної поведінки,  формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги учням, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали  від  соціальних, техногенних,  природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби,  стреси,  переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
 • прогностика - розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Діяльність  психологічної  служби  включає  такі основні напрями:

 • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку учнів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;
 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та у сім'ї;
 • превентивне виховання  (через засоби масової інформації,  під час навчальної діяльності  в  рамках  навчальних  програм  або  як окремого предмета), метою якого є формування у учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров'я; профілактика  алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.

 

Згідно «Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» медична служба школи реалізуєтья через організацію роботи медичного кабінету школи та діяльність середнього медичного працівника (медсестри).

Медичне обслуговування учнів навчальних закладів включає:

 • проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів;
 • проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду;
 • здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання;
 • надання невідкладної медичної допомоги;
 • організацію госпіталізації за наявності показань та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

 

Згідно «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» бібліотека є обов'язковим  структурним підрозділом школи, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

Основні завдання шкільної бібліотеки:

 • Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процес, у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті.
 • Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.
 • Формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.
 • Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.
 • Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.
 • Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвілевій діяльності, у профорієнтаційному визначенні.
 • Виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.