Напрямки роботи

Пріоритетні напрями діяльності школи:

Аксіологічний.

Вводить учнів у світ цінностей та допомогає їм у виборі особистісно значущої системи ціннісних орієнтирів.

Когнітивний.

Він забезпечує школярів на­уковими знаннями про людину, культуру, історію, природу, ноосферу як основу духовно­го розвитку.

Творчо-діяльнісний.

Він сприяє формуван­ню і розвитку в учнів різних способів діяльності, творчих здібностей, необхідних для самореалі­зації особистості в праці, науковій, художній та інших видах діяльності.

Особистісний.

Він забезпечує самопізнання, розвиток рефлексивної здатності, оволодіння способами саморегуляції, самовдосконалення, морального самовизначення, формує життє­ву позицію.

Соціокультурний.

Він передбачає допомогу дитині у визначенні свого статусу як особистості шляхом включення її в систему соціальних від­носин, виконання різних соціальних ролей, за­лучення до участі у вирішенні нагальних проб­лем школи, суспільства.

Художньо-естетичний.

Він забезпечує ху­дожньо-естетичну освіченість та вихова­ність особистості, здатної до саморозвитку й самовдосконалення, формування її художньо-естетичної культури засобами кращих сві­тових, національних і регіональних надбань, сприяє виробленню вмінь примножувати куль­турні традиції суспільства.

Правовий.

Він передбачає формування пра­вової культури — прищеплення поваги до прав і свобод людини, Конституції, законів Украї­ни сприяє становленню особистості, яка має почуття власної гідності, готової до захисту як своїх прав і свобод, так і інших людей, наділе­ної громадянською самосвідомістю, суспіль­ною активністю.

Дослідно-експериментальний.

Він передбачає включення дитини в пошукову, науково-дослід­ницьку діяльність, перетворення знань на ін­струмент творчого освоєння світу; процес ово­лодіння знаннями в атмосфері інтелектуальних, моральних та емоційних переживань; зіткнен­ня думок, поглядів, позицій, наукових підходів; проектування різних можливих вирішень пізна­вальних завдань.

Фізкультурно-оздоровлювальний.

Забезпечує формування в дитини навичок здорового спо­собу життя, фізичних здібностей, збереження та зміцнення здоров'я, гармонії тіла й духу.

Релаксійно-розважальний.

Передбачає організацію культурного дозвілля дітей у різних формах, поліпшення їхнього психологічного здоров'я, зняття розумового, психічного та фі­зичного напруження.

Головні цінності школи — дитина, культу­ра, творчість.

Педагогічний процес — цілеспря­мована взаємодія дорослих і дітей — виступає джерелом розвитку й задоволення вищих по­треб дитини, умовою її можливої реалізації, на­вчальним середовищем, у якому індивід само­стверджується і самореалізується. Саме в цій взаємодії особистісний підхід передбачає допо­могу дитині виявити й розкрити свої можливості щодо самовизначення й саморозвитку.

Діяльність школи спрямована на підвищен­ня ефективності навчально-виховного проце­су з одночасним урахуванням особистісної вар­тості навчання та повним розкриттям творчого потенціалу кожного учня. Цьому сприяє засто­сування досягнень науки, використання інно­ваційних технологій навчання, комп'ютеризація навчально-виховного процесу.

За більш детальною інформацією про напрямки роботи та розвитку школи можна звернутися до СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ Запорізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 40: