Структура та органи управління

Органи управління в закладі освіти

З метою оптимізації управління життєдіяльністю закладу в Запорізькій гімназії №40 створені органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників освітнього процесу.

До структури управлінських органів ЗГ №40 належать:

  • Адміністрація закладу освіти (директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи та заступник директора з господарської роботи).
  • Органи колегіального управління закладом освіти (загальна конференція колективу, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі).
  • Органи громадського самоврядування учнів (учнівська рада),  батьків (органи батьківського самоврядування),  працівників закладу освіти (загальні збори трудового коллективу, профспілковий комітет).

Органи колегіального управління закладом освіти

Органами колегіального управління закладом освіти є, загальна конференція колективу, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі. Діяльність органів колегіального управління координується залежно від потреб колективу і завдань закладу освіти

Загальна конференція колективу Запорізької гіназії № 40 Запорізької міської ради (далі - загальна конференція колективу ЗГ № 40) – це вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти. Загальна конференція колективу ЗГ № 40 – це право учасників освітнього процесу через органи громадського самоврядування брати участь у вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту своїх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення.

 

Рада Запорізької гіназії № 40 Запорізької міської ради (далі – Рада гімназії) - це постійно діючий у період між конференціями представників учасників освітнього процесу Запорізької гімназії № 40 Запорізької міської ради (далі – конференція) орган громадського самоврядування.

До складу Ради гімназії обираються представники від педагогічного колективу, здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти. Члени Ради гімназії обираються загальною конференцією колективу.

Рада гімназії працює за планом, що затверджується на засіданні Ради гімназії. Кількість засідань визначається їх доцільністю.

Засідання Ради гімназії може скликатися її головою, з ініціативи членів Ради гімназії або директора закладу освіти.

Члени Ради гімназії мають право виносити на розгляд питання, що стосуються діяльності закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Педагогічна рада створена для розгляду питань організації освітнього процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, тощо.  До її складу входять учителі, вихователі груп подовженого дня, адміністрація гімназії. Очолює її директор гімназії.   Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб школи. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд усі питання освітнього процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше чотирьох разів на рік.

Нараду при директорі  створено для вирішення термінових питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу, організації позакласної діяльності, тощо. Участь у них є обов'язковою для педагогічних працівників. Періодичність проведення нарад при директорі визначається їх доцільністю, але нарада при директорі повинна збиратися не менше одного разу в місяць.  

Органи громадського самоврядування

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень в ЗГ №40 діють органи громадського самоврядування: учнів (учнівська рада), батьків (органи батьківського самоврядування), працівників гімназії (загальні збори трудового колективу, профспілковий комітет), повноваження яких визначаються. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.   

Учнівська рада  є вищий представницький та розпорядчий орган учнівського самоврядування в закладі освіти. До складу учнівської ради школи входять президенти та віце-президенти учнівських колективів 5-9-х класів. Президента гімназії обирають таємним голосуванням учні 5-9-х класів. Балотуватися на посаду Президента гімназії може будь - який учень 7- 8-х класів, який був обраний як кандидат від свого класу та представив власну програму розвитку гімназії. На першому засіданні учнівської ради з її складу обирають таємним або відкритим голосуванням заступника - віце-президента учнівської ради. Також на першому засіданні з кількісного складу учнівської ради створюються підрозділи: навчальний (з питань дисципліни і порядку), культурно-масовий, інформаційний, правовий, туризму і спорту, трудовий, господарський, екологічний, прес-центр тощо. Кількість підрозділів (комісій, секторів та інших структур), їх назви, коло обов'язків та завдання визначає учнівська рада за погодженням з адміністрацією ЗГ №40.

Батьківське самоврядування в ЗГ № 40 – це право батьків учнів або осіб, які їх замінюють (далі – батьки), як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, колективно вирішувати окремі питання організації освітнього процесу в ЗГ № 40, захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді в межах повноважень, визначених законодавством України в галузі середньої освіти та Статутом ЗГ № 40.

Батьки здобувачів освіти ЗГ № 40 мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо).

Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах. Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

 

Загальні збори трудового колективу закладу освіти є вищим органом громадського самоврядування працівників закладу освіти.

Загальні збори трудового колективу:

  • розглядають та схвалюють проект колективного договору;
  • затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
  • визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;
  • обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.

Відповідно до законодавства працівники закладу освіти мають право вільно об'єднуватись у профспілки. Адміністрація гімназії погоджує з профспілковим комітетом штатний розклад, навчальне навантаження, умови праці персоналу, укладає угоди про охорону праці, повідомляє про скорочення робочих місць (не менш ніж за три місяці), тощо.