Структура та органи управління

Органи управління в навчальному закладі

З метою оптимізації управління життєдіяльністю школи в ЗСШ №40 створені органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників навчально-виховного процесу.

До структури управлінських органів ЗСШ №40 належать:

  • Адміністрація школи (директор школи, заступники директора з навчально-виховної роботи та адміністративно-господарської діяльності).

  • Органи колегіального управління школою (батьківські збори, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках).

  • Органи громадського самоврядування учнів (учнівська рада),  батьків (органи батьківського самоврядування),  учителів (профспілковий комітет).

Органи колегіального управління школою

Органами колегіального управління школою є батьківські збори, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках. Діяльність органів колегіального управління координується залежно від потреб колективу і завдань школи. 

Батьківські збори Запорізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області  — це постійно діючий вищий колегіальний орган громадського самоврядування школи. У своїй діяльності батьківські збори керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом Запорізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 40, положенням. Метою діяльності батьківських зборів є сприяння демократизації і гуманізації навчально-вихов­ного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу.

Рада школи – орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

До Ради школи обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II—III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами  Запорізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області.

Рада працює за планом, що затверджується загаль­ними зборами.   Кількість засідань визначається їх доцільністю. Очолює раду навчального закладу голова, який оби­рається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради.

 Для вирішення поточних питань рада може ство­рювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'я­заної з організацією навчально-виховного процесу, прове­денням оздоровчих та культурно-масових заходів. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету нав­чального закладу.

Рада школи  вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин; спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; затверджує режим роботи навчального закладу; сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагород­ження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнен­ня у вивченні окремих предметів"; разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчаль­них планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних кате­горій вчителям; розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків; сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

Педагогічна рада створена для розгляду складних питань організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять учителі, вихователі груп подовженого дня, адміністрація школи. Очолює її директор школи.   Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб школи. Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше чотирьох разів на рік. При педагогічній раді створюють підзвітні їй методичні секції.   

Нараду при директорі  створено для вирішення термінових питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу (аналізу успішності учнів, дисципліни в школі, для організації позакласної діяльності). Інколи нарада розглядає роботу окремих учителів, виконання стандартів освіти тощо. Участь у них є обов'язковою для викладачів, адміністрації. Періодичність проведення нарад при директорі визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше одного разу в місяць.  

Наради при заступниках директора розглядають поточні проблеми, що стосуються їх адміністративної компетенції. Періодичність проведення визначається планом роботи школи.

Органи громадського самоврядування

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень в ЗСШ №40 діють органи громадського самоврядування: учнів (Рада старшокласників), батьків (батьківський комітет школи (класу), учителів (профспілковий комітет), повноваження яких визначає статут школи. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.   

Рада старшокласників є найавторитетнішим органом учнівського самоврядування, склад якого обирають на учнівських зборах школи (класу). Її діяльність є свідченням реалізації права учнів на участь в управлінні школою, захист своїх прав. Школа визнає повноваження представників Ради старшокласників, надає їм необхідну інформацію, сприяє участі у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчання, різноманітних видів діяльності і дозвілля учнівського колективу.  

 Батьківський комітет школи (класу) є органом батьківського самоврядування. Склад батьківського комітету обирають на батьківських зборах. Метою його діяльності є сприяння виконанню статутних завдань школи, забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів та надання допомоги сім'ї у вихованні й навчанні дітей. Комітет діє згідно з положенням, його рішення, які мають рекомендаційний характер, обов'язково розглядає адміністрація школи. Батьківський комітет зобов'язаний дотримуватися статуту школи, виконувати рішення, розпорядження адміністрації щодо організації навчально-виховного процесу, захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя.   Свої зусилля здебільшого він спрямовує на розвиток матеріально-технічної бази, фінансове забезпечення школи, сприяння роботі учнівських об'єднань за інтересами.

 

Відповідно до законодавства персонал школи (педагогічний, адміністративно-господарський, медичний, навчально-допоміжний, обслуговуючий) має право вільно об'єднуватись у профспілки. Адміністрація школи погоджує з профспілковим комітетом штатний розклад, навчальне навантаження, умови праці персоналу, укладає угоди про охорону праці, повідомляє про скорочення робочих місць (не менш ніж за три місяці).