Офіційний розділ

Запорізька спеціалізована школа І—ІІІ ступенів № 40 Запорізької міської ради Запорізької області

— це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дити­ни, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різ­номанітності національних і світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, шко­ла життєтворчості.

Діяльність школи базується на принципах гу­манізму, демократизму, незалежності від полі­тичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морально­го, фізичного й естетичного виховання, органіч­ного поєднання загальнолюдських духовних цін­ностей із національною історією і культурою, на­уковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.

Демократизація

Вона передбачає самостій­ність школи у вирішенні основних питань зміс­ту її діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довіри між учасниками педагогічної діяльності.

Науковість

Вона передбачає наукове обґрун­тування форм, методів і змісту навчання, здій­снення завдань з урахуванням результатів на­укових досліджень у педагогіці, психології та інших науках.

Гуманізація та гуманітаризація

Вони ви­значають завдання збереження й відновлен­ня екології людини: її тілесного й духовного здоров'я, сенсу життя, особистої свободи, мо­ральності, щастя, всебічного розвитку, прояву здібностей, обдаровань, талантів.

Культуровідповідність

Вона забезпечує збе­реження, передачу, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти; орієнтує освіту на виховання людини культури шляхом інтеграції освіти в культуру й, навпаки, культури — в освіту.

Соціалізація

Вона полягає у забезпеченні оптимальних умов для засвоєння й відтворен­ня індивідом соціального досвіду, що свідчить про нормальне, безболісне входження людини в життя суспільства; закладення в освіту меха­нізмів адаптації, життєтворчості, рефлексії, ви­живання, збереження індивідуальності кож­ної дитини.

Неперервність, наступність та інтеграція

Вони забезпечують єдність усіх ланок освіти (від дошкільної до вищої), взаємодію школи з інши­ми закладами освіти й організаціями на осно­ві співдружності, спрямованої на поглиблення, профільність, конкретизацію освітнього проце­су, його наступність і цілісність; набуття освіти впродовж усього життя за умови інтеграції та поглиблення набутих раніше знань.

Варіативність

Вона передбачає широкий вибір форм і засобів освіти й виховання як у на­вчальний, так і позанавчальний час для задо­волення духовних запитів дитини, її пізнаваль­них та інтелектуальних можливостей, інтересів; розвиток факультативних курсів, гуртків, секцій, клубів, студій.

Індивідуалізація

 Вона забезпечує розвиток здібностей особистості до самопізнання, само­регуляції, самоконтролю, самоорганізації.

Природовідповідність

Вона полягає у забез­печенні фізичного розвитку дитини, збереженні її здоров'я; особлива увага звертається на роз­виток природних потреб, здібностей, виховання її екологічної свідомості.

Гармонізація родинної й шкільної освіти

 Вона передбачає створення умов, за яких батьки ви­ступають як перші вчителі й партнери; тісна співпраця з батьками для досягнення спільних цілей розвитку кожної дитини.

 

Школа в межах часу, передбаченого навчаль­ним планом, самостійно встановлює структуру навчального року за погодженням з управлін­ням освіти і науки.

Режим роботи школи визначається на осно­ві нормативно-правових актів і за погодженням із територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Навчання здійснюється в одну зміну. До навчально-виховного процесу залучають­ся науковці, викладачі вищих навчальних закла­дів, інші спеціалісти.